Práva a povinnosti správcu

Správa bytových domov

Spoľahlivý a flexibilný správca pre Vás!

Spoločnosť Landier spol. s r. o. zabezpečí spoľahlivú správu bytov a nebytových priestorov. Sme spoločnosť s viac ako 10 ročnou praxou v oblasti správy nehnuteľností.

Landier spol. s r. o. poskytuje všetky aktivity zo všetkých oblastí, ktoré patria k správe bytov a nebytových priestorov:

  • Právna oblasť: dohľad nad nehnuteľnosťami v súlade so zákonom, vymáhanie pohľadávok  a dodržiavanie pravidiel
  • Ekonomická oblasť: vedenie účtovníctva, evidencia a vyúčtovanie príjmov a výdavkov domu, vyúčtovanie, čerpanie fondu opráv, rozúčtovanie služieb, poistenie nehnuteľností, ročné vyúčtovanie
  • Technická oblasť: zabezpečenie a dodržanie termínov revizií, servis, havarijnej služby, dohľad nad technickým stavom budov
  • Investičná oblasť: zabezpečenie investícií do nehnuteľnosti

Kontakt

Telefón: 0918 498 903

Právne a ekonomické oddelenie: 

kontakt@spravujemebyty.sk

Technické oddelenie: 

kadlecik.sprava@gmail.com

Práva a povinnosti správcu

v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v aktuálnom znení má tieto práva a povinnosti správcu bytov a nebytových priestorov:

1. Správca je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov pred súdom.
2. Správca je povinný vykonávať správu v zmysle platných právnych predpisov.
3. Správca je ďalej povinný:
a) Zabezpečovať údržbu a opravy spoločných častí a spoločných zariadení domu.
b) Zabezpečovať plnenie dodávok služieb a tovarov pre dom.
c) Viesť fond prevádzky, údržby a opráv domu, tvorený z prostriedkov vlastníkov,
na samostatnom účte.
d) Predkladať vlastníkom výpočet výšky preddavkov mesačných platieb pozostávajúcich z:
1.) preddavkov na plnenie za služby spojené s prevádzkou domu a užívaním
bytov alebo nebytových priestorov a spoločných častí a zariadení domu,
2.) príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv domu,
3.) poplatkov za havarijnú službu, poistenie a výkon správy .
e) Ročné vyúčtovanie príjmov a výdavkov domu, vrátane služieb spojených
s užívaním domu a bytu je správca povinný predložiť vlastníkom najneskôr do 31.5.
nasledujúceho roku.
f) Správca je povinný poukázať preplatky z vyúčtovania služieb vlastníkom do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania, pokiaľ nebudú k vyúčtovaniu zo strany vlastníkov doručené reklamácie. V prípade doručenia reklamácie platí 30 – dňová lehota od termínu vyriešenia reklamácie.
g) Správca pri obstarávaní tovarov a služieb je povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky a ceny v prospech vlastníkov.

Správca má právo

a) Kontrolovať samostatne, alebo za účasti zástupcu vlastníkov, vykonanie údržby
a opráv spoločných častí a spoločných zariadení domu, preberať vykonané práce a uplatňovať reklamácie na ich vadné vykonanie.
b) Oznámiť a vykonať zmenu výšky mesačných preddavkov na služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov, ak táto zmena vyplýva zo zmeny právnych predpisov a z rozhodnutia cenových orgánov.
c) Správca má právo požadovať a spracovávať osobné údaje od vlastníkov a to v rozsahu a na účel výkonu správy domu.
d) Správca má právo označiť kontaktné údaje správcu na viditeľnom mieste domu.
e) Správca má právo na odmenu za výkon správy.

V technickej oblasti

prevádzka, údržba, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu
a plnenia za služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a to hlavne:

1) dodávku tepla
2) dodávku teplej úžitkovej vody
3) dodávku pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd
4) odvádzanie zrážkových vôd
5) elektrickú energiu do spoločných častí domu a spoločných zariadení domu
6) upratovanie spoločných častí domu a prístupového chodníka
7) odvoz a likvidácia odpadu
8) deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu spoločných častí domu
9) požiarnu ochranu
10) poistenie domu
11) zabezpečenie NONSTOP havarijnej služby
12) spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení (elektrických rozvodov v spoločných častiach domu, bleskozvodov, plynových rozvodov a spotrebičov, hydrantov, hasiacich prístrojov) a zabezpečenie jeho realizácie
13) zabezpečenie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami a následné odstránenie závad v termínoch stanovených zákonom alebo STN
14) overenia alebo výmena meracích zariadení slúžiacich k rozúčtovaniu nákladov na dodávku energií a médií v termínoch stanovených zákonom alebo STN.

V oblasti ekonomiky a hospodárenia

1. zriadenie a vedenie účtu domu
2. vedenie účtovníctva – evidencia a vyúčtovanie príjmov a výdavkov domu, vrátane spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou domu
3. rozúčtovanie služieb vykoná správca (ak sa nedohodne inak) takto:
1) podľa počtu osôb a dobe, počas ktorej sa zdržiavali v byte (ďalej len osobomesiace) pri odvode odpadových vôd, odvoze a likvidácii komunálneho odpadu, upratovaní a osvetlení spoločných priestorov domu,
2) pri dodávke vody rozúčtuje spotrebu podľa nameraných hodnôt na meračoch,
3) pri dodávke tepla rozúčtuje spotrebu podľa odpočtu z pomerových
rozdeľovačov vykurovacích nákladov
4) tiež podľa platných právnych predpisov pri cene za teplo a teplú úžitkovú vodu
5) podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu pri deratizácii, dezinfekcii a dezinsekcii domu
6) rovnakým dielom na byt, nebytový priestor a garáž za poistenie domu, havarijnú službu, odvádzanie zrážkových vôd, poplatky SIPO a bankové poplatky.
7) dohodou za služby súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami v dome
4. K dátumu ročného zúčtovania predloží správca vlastníkom správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok.
5. Prostriedky fondu prevádzky údržby a opráv vedie správca na prevádzkovom účte domu. Súčasťou fondu prevádzky, údržby a opráv sú aj úroky.
6. Na základe rozhodnutia vlastníkov môže správca rozdeliť FPUO na dve časti a to investičnú a prevádzkovú časť. Investičná časť slúži ku kumulovaniu a lepšiemu úročeniu finančných prostriedkov na veľké plánované investičné akcie a údržbu v dome; prevádzková časť na pokrytie operatívnych výdavkov. Na základe rozhodnutia vlastníkov môže správca investičnú časť uložiť na vkladový účet (termínovaný vklad) s najlepším úročením.
7. Prostriedky z FPUO môže správca čerpať na základe schváleného rozpočtu prevádzky, údržby a opráv a bez súhlasu vlastníkov na financovanie opráv a údržbu spoločných častí a spoločných zariadení domu, ak ide o:
i. odstránenie havarijných stavov
ii. vykonanie revízie a opravy vyhradených technických zariadení podľa osobitných predpisov,
iii. bežnú údržbu a opravy.
8. V prípade nedostatku finančných prostriedkov vo FPUO vyzve správca vlastníkov na mimoriadny príspevok na nevyhnutné odstránenie závad.
9. V prípade neodsúhlasenia alebo nedostatku finančných prostriedkov na účte, ak ani na základe výzvy správcu nebol poskytnutý do fondu mimoriadny príspevok na nevyhnutné odstránenie závad, správca nezodpovedá za škody, prípadne sankcie, ktoré v súvislosti s uvedeným môžu vzniknúť.
10. Za výkon správy budú vlastníci platiť správcovi mesačne poplatok za byt, nebytový priestor, resp. prenajatý priestor slúžiaci k podnikateľskej činnosti alebo garáž. Za individuálne dohodnuté služby vykonané správcom pre vlastníka nad rámec tejto zmluvy sa cena dohaduje osobitne.
11. Vlastníci bytov a nebytových priestorov splnomocňujú správcu na všetky právne úkony, ktoré v ich mene vykoná v súvislosti so zabezpečením povinnosti vyplývajúcich z výkonu správy v zmysle tejto zmluvy.
12. Dom a agendu prevezme správca od predchádzajúceho správcu fyzickým a protokolárnym prevzatím.
13. Vlastníci môžu vypovedať zmluvu so správcom len na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov.
14. Výpoveď musí byť písomná (podpísaná správcom – ak ide o výpoveď danú správcom, alebo nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov, ak ide o výpoveď danú vlastníkmi) a doručená druhej zmluvnej stane, inak je neplatná.
15. Pokiaľ sa správca, v prípade zániku zmluvy o výkone správy, nedohodne s novým správcom domu, alebo so spoločenstvom vlastníkov v dome inak, právo správcu vymáhať od vlastníkov  bytov a nebytových priestorov nedoplatky vzniknuté za obdobie trvania tejto zmluvy (vrátane nedoplatkov z vyúčtovaní vykonaných po zániku tejto zmluvy avšak vzťahujúcich sa na obdobie trvania tejto zmluvy) nezaniká ani zánikom tejto zmluvy a správca je oprávnený tieto nedoplatky vymáhať vo svojom mene a na účet vlastníkov aj po zániku zmluvy o výkone správy.

  • 0918 498 903
  • kontakt@spravujemebyty.sk
  • Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

Kontaktné údaje

Neváhajte a kontaktujte nás! Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

  • 0918 498 903
  • kontakt@spravujemebyty.sk
  • Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava

IČO: 35 752 904
IČ DPH: SK2020230993
Bankové spojenie: Tatra banka, účet č. 2625030663/1100